CAREERS

ข้อมูลด้านล่างมีประโยชน์ต่อ HR ในการคัดเลือกผู้สัมภาษณ์
ข้อมูลส่วนตัวผู้สมัคร
การศึกษาและประสบการณ์
ข้อมูลอื่นๆ
ตรวจสอบและส่งใบสมัคร
ประวัติส่วนตัว / เงินเดือนที่ต้องการ
สมัครตำแหน่ง :
เงินเดือนที่คาดหวัง :
บาท
แนบรูปถ่าย :
Browse
(jpg, png) ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 2 Mb
แนบประวัติส่วนตัว :
Browse
(docx, doc, xlsx, xls, pdf, zip) ขนาดไฟล์แนบไม่เกิน 2 Mb
คุณสามารถเริ่มงานใหม่ได้เมื่อใด*
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล (ไทย)*
-
ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ)*
-
เพศ*
วัน / เดือน / ปี เกิด*
เลขที่บัตรประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง*
ส่วนสูง*
น้ำหนัก*
สัญชาติ*
อื่นๆ โปรดระบุ
ศาสนา*
อื่นๆ โปรดระบุ
สถานภาพ*
ชื่อ - นามสกุล คู่สมรส
-
สถานที่ทำงาน
เบอร์โทรติดต่อ
อายุ
อาชีพ
จำนวนบุตร
ประเทศที่อยู่อาศัย*
ที่อยู่*
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
ประเภทเบอร์ *
เบอร์โทรศัพท์สำรอง
ประเภทเบอร์
อีเมล*
อีเมลนี้จะเป็นอีเมลที่บริษัทติดต่อคุณเพื่อเรียกสัมภาษณ์
อีเมลสำรอง
Line ID
@
Skype
ประวัติครอบครัว
ชื่อ - นามสกุล บิดา
-
อายุ
อาชีพ
สถานะ
ชื่อ - นามสกุล มารดา
-
อายุ
อาชีพ
สถานะ
จำนวนพี่น้อง (รวมถึงคุณ)
คนดังนี้ และคุณเป็นคนที่
เลขที่ ชื่อ - นามสกุล อายุ อาชีพ เบอร์โทร
+ เพิ่มข้อมูล
ข้อมูลด้านสุขภาพ
โปรดระบุหากมีความพิการทางร่างกาย,ความบกพร่องของร่างกายหรือโรคเรื้อรัง เช่น การมองเห็น การได้ยิน การพูด ตาบอดสี หัวใจ
ความเจ็บป่วย หรือ อุบัติเหตุร้ายแรง ถ้ามีโปรดระบุ
ประวัติการศึกษา (เรียงระดับการศึกษาสูงสุด)
ระดับการศึกษา *
ประเทศ *
โรงเรียน/มหาวิทยาลัย*
คะแนนเฉลี่ย (GPA) *
จากคะแนนเต็ม*
อื่นๆ โปรดระบุ
คณะ*
อื่นๆ โปรดระบุ
สาขา*
ปี ที่จบการศึกษา*
โปรดระบุปีที่ท่านจบการศึกษา,เสร็จสิ้นการสอบ, ส่งวิทยานิพนธ์ตัวสุดท้ายหรือปีที่คาดว่าจะจบ
เกียรตินิยม, รางวัล, ความสำเร็จ
ข้อมูลที่เพิ่มเติมในระหว่างการศึกษา เช่น รางวัล, เกียรตินิยม หรือ ความสำเร็จพิเศษ
+ เพิ่มข้อมูล
ข้อมูลการฝึกอบรม
ปี หลักสูตร สถาบัน สถานที่ ระยะเวลา
+ เพิ่มข้อมูล
ประสบการณ์การทำงาน
ชื่อบริษัท
ตำแหน่ง
ประเทศ
จังหวัด/รัฐ
เงินเดือน
 
 
ประเภทของธุริกิจ (เลือกได้ไม่เกิน 3)
เดือน/ปี เริ่มทำงาน
เดือน/ปี ที่สิ้นสุดการทำงาน
ความรับผิดชอบ
สาเหตุที่ลาออก
+ เพิ่มข้อมูล
ทักษะภาษา
ภาษา
การพูด
การอ่าน
การเขียน
ผลการทดสอบภาษา
อื่นๆ โปรดระบุ
คะแนน/ระดับ
ปี
+ เพิ่มข้อมูล
ทักษะคอมพิวเตอร์
โปรแกรม
หมวด
ทักษะ
อื่นๆ โปรดระบุ
ระดับความชำนาญ
+ เพิ่มข้อมูล
ทักษะการพิมพ์
:
คำ/นาที
:
คำ/นาที
+ เพิ่มข้อมูล
สายอาชีพที่ต้องการ
ประเภทของงานที่ต้องการ*
เป้าหมายในการทำงาน
เป้าหมายในการทำงานของคุณคืออะไร*(เลือกได้ไม่เกิน 2 ข้อ)
คุณสมบัติเด่น
ทัศนคติ
ปัจจุบันนี้ HR จำนวนมากใช้ข้อมูลดนตรี กีฬา และงานอดิเรกเป็นส่วนหนึ่งของการคัดเลือกคนเข้าทำงาน กรุณาเลือก ดนตรี กีฬา งานอดิเรกที่คุณเล่น (สามารถเลือกได้มากกว่า 1 และไม่จำเป็นต้องเลือกทุกประเภท)
กีฬา
กิจกรรมกลางแจ้ง
งานอดิเรกอื่นๆ
ดนตรีที่ฟัง
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. คุณมีใบอนุญาตประเภทใดอยู่หรือไม่ (เช่น ใบอนุญาตในการขับขี่, ใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม หรือ อื่นๆ)
2. การเกณฑ์ทหาร
ระบุเหตุผล*
3. คุณเคยสมัครงานในเครือบริษัทไดกิ้นหรือไม่
4. คุณมีญาติทำงานอยู่ในเครือบริษัทไดกิ้น หรือไม่ หากมี กรุณาระบุชื่อ ความสัมพันธ์ และ ชื่อบริษัทในเครือไดกิ้นที่พวกเขากำลังทำงานอยู่
5. คุณเคยถูกจับ ถูกควบคุมตัว ถูกสอบสวน หรือ ถูกนำตัวไปดำเนินคดี โดยหน่วยงานทางกฎหมายใดๆหรือไม่
6. คุณสามารถทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือ ทำงานในกะ ที่ทางบริษัทมอบหมายงานมาให้ ได้หรือไม่
บุคคลอ้างอิง
บุคคลอ้างอิง (ที่ไม่ใช่ญาติ) ซึ่งทราบประวัติของข้าพเจ้า และ บริษัทสามารถสอบถามประวัติของข้าพเจ้าได้
ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อาชีพ