การฝึกงาน (Internship Program) และ สหกิจศึกษา (Co- Operative Education Program)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ สามารถสมัครเข้าร่วมฝึกงานกับเรา ทั้งในโครงการฝึกงานช่วงปิดภาคเรียน และโครงการ สหกิจศึกษา(ช่วงเปิดภาคเรียน) โดยในตลอดระยะเวลาของการฝึกงาน นิสิต/นักศึกษา จะได้มีโอกาสเรียนรู้และ พัฒนาทักษะผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง คิดจริง ทำจริงเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

internship
ผู้ประสานงานโครงการ
นางสาว ณัชชา จริศักดิ์
1. นักศึกษาสหกิจ ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการฝึกงาน
 • -
  เดือน สิงหาคม – พฤศจิกายน ( โดยประมาณ )
 • -
  เดือน มกราคม – เมษายน ( โดยประมาณ )
 • -
  กรณีขอฝึกงานในช่วงเวลาอื่นๆ กรุณาติดต่อสอบถามตามรายละเอียดได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล
กำลังเปิดรับสมัคร
2. นักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน ระดับปริญญาตรี ระยะเวลาในการฝึกงาน
 • -
  เดือน พฤษภาคม – กรกฎาคม ( โดยประมาณ )
ยังไม่ปิดรับสมัคร

ขั้นตอนการขอฝึกงาน

internship-plan
internship-plan

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัทมีความมุ่งมั่น ที่จะพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรระดับโลก ซึ่งจะพัฒนาไปพร้อมกับการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาประเทศชาติ จากความมุ่งมั่นดังกล่าว บริษัทเห็นว่าปัจจัยหลักที่จะนำไปสู่การพัฒนาองค์กร ชุมชน และประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนนั้น คือปัจจัยด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงทำการส่งเสริม สนับสนุน อุปกรณ์การเรียน ทุนการศึกษา ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เอื้อต่อการศึกษาของเยาวชนไทยมาอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สนับสนุนนักศึกษาที่เรียนดี มีความสามารถ มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ อีกทั้งยังช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพของสังคม